கிளிநொச்சியில் காணிகள் விற்பனைக்கு

#SriLanka #Kilinochchi #Lanka4 #land
Kanimoli
11 months ago
கிளிநொச்சியில் காணிகள் விற்பனைக்கு

1)அம்பாள்குளம்..1ஏக்கர் வெற்றுக்காணி 

2)அம்பாள்குளம்50.தென்னம்பிள்ளைகளுடன்1.ஏக்கர் 

 3)விநாயகபுரம்..50.தென்னம்பிள்ளைகளுடன்.1.ஏக்கர் 

4)அறிவியல்நகர்...4.பரப்பு(பல்கலைக்கழகசுற்றாடல் 

5)அறிவியல்நகர்..2.5பரப்பு(பல்கலைக்கழகசுற்றாடல்) 

6)கோவிந்தன்கடைச்சந்தி...8பரப்பு 

7)கோவிந்தன் கடைச்சந்தி..4.பரப்பு 

8)பரந்தன்..A.9வீதி 4.பரப்பு 

9)குமரபுரம்.கால்ஏக்கர்.வீட்டுடன் 4.பரப்பு 

10)கனகபுரம்.3பரப்பு 

11)சிவநகர். புதுமுறிப்புக்குளநீர்ப்பாசனத்துடன் 1.5ஏக்கர் வயல்காணி 

12)உதயநகர் 4.பரப்பு 

13)கனகபுரம்.பொருளாதாரமத்திய நிலைய சுற்றாடலில் கடை ஒன்றுக்கு போதுமான காணி அடிகளில் விலை பேசித்தீர்மானிக்கலாம் .

தொடர்புகளுக்கு... 0776785060 ,  0774765990 

கிளிநொச்சியில் காணிகள் விற்பனைக்கு 

1)அம்பாள்குளம்..1ஏக்கர் வெற்றுக்காணி 

2)50.தென்னம்பிள்ளைகளுடன் 

 3)விநாயகபுரம்..50.தென்னம்பிள்ளைகளுடன்.1.ஏக்கர் 

4)அறிவியல்நகர்...4.பரப்பு(பல்கலைக்கழகசுற்றாடல் 

5)அறிவியல்நகர்..2.5பரப்பு(பல்கலைக்கழகசுற்றாடல்) 

6)கோவிந்தன்கடைச்சந்தி...8பரப்பு 

7)கோவிந்தன் கடைச்சந்தி..4.பரப்பு 

8)பரந்தன்..A.9வீதி 4.பரப்பு 

9)குமரபுரம்.கால்ஏக்கர்.வீட்டுடன் 4.பரப்பு 

10)கனகபுரம்.3பரப்பு 

11)சிவநகர். புதுமுறிப்புக்குளநீர்ப்பாசனத்துடன் 1.5ஏக்கர் வயல்காணி 

12)உதயநகர் 4.பரப்பு #விலைகள் பேசித்தீர்மானிக்கலாம்