சுவிட்சர்லாந்தில் கட்டிடக் காப்புறுதி என்றால் என்ன.. அதனால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன? (GEBÄUDEVERSICHERUNG)

Nila
2 years ago
சுவிட்சர்லாந்தில் கட்டிடக் காப்புறுதி என்றால் என்ன.. அதனால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன? (GEBÄUDEVERSICHERUNG)

கட்டிடக்காப்புறுதி, தீ மற்றும் அடிப்படை சேதத்திற்கு எதிராகவும், ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு, பூகம்ப சேதத்திற்கு எதிராகவும், காப்புறுதி செய்யப்பட்ட அனைத்து கட்டிடங்களுக்கும் விரிவான காப்பீடு செய்கிறது. 

CHF 5,000 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மதிப்புள்ள கட்டிடங்களுக்கு GVZ காப்பீடு கட்டாயமாகும். 

புதிய கட்டிடங்கள் மற்றும் மதிப்பு அதிகரிக்கும் மாற்றங்கள் மற்றும் நீட்டிப்புகளுக்கு, கட்டுமான காலத்தின் போது கட்டுமான கால காப்பீடு எடுக்கப்பட வேண்டும்.

கட்டிடக் காப்பீடு மற்றும் இயற்கை ஆபத்துகளைத் தடுப்பது தொடர்பான அனைத்து அம்சங்களிலும் திறமையான ஊழியர்கள் உங்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குவார்கள்.