யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்கவேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 09.

#வரலாறு #சுற்றுலா #யாழ்ப்பாணம் #தகவல் #லங்கா4 #history #Jaffna #Point-Pedro #Tourist #Lanka4
யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்கவேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 09.

பருத்தித்துறை கலங்கரை விளக்கம்

பருத்தித்துறை என்பது வங்காள விரிகுடாவை நோக்கிய இலங்கையின் வடக்கே உள்ள முனை ஆகும். இந்த கலங்கரை விளக்கம் 1916 ல் ஆங்கிலேயரால் 105 அடி உயரத்தில் கட்டப்பட்டது. இலங்கை கடற்படைக்கு அருகில் ஒரு கடற்படை முகாம் உள்ளது, மேலும் கலங்கரை விளக்கத்திற்கு அடுத்தபடியாக ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தகவல் தொடர்பு கோபுரம் உள்ளது.

ஆனாலும், கலங்கரை விளக்கம் பழுதடைந்து, படிக்கட்டு பல இடங்களில் உடைந்து காணப்படுகிறது. இதனால் எவரும் இப்போது கலங்கரை விளக்கத்தின் மேல் ஏறுவதில்லை..