யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்கவேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 01.

#வரலாறு #யாழ்ப்பாணம் #கோட்டை #மரபு #லங்கா4 #history #Jaffna #Tourist #information #Lanka4
Mugunthan Mugunthan
8 months ago
யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்கவேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 01.

யாழ்ப்பாணக்  கோட்டை

போர்த்துகீசியர்களால் கட்டப்பட்ட யாழ்ப்பாணக் கோட்டை, இலங்கையில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க போர்கள் நிகழ்ந்தததைப் பார்வையிட மிகவும் விரும்பப்படும் கட்டிடங்களில் ஒன்றாக உள்ளது.

இலங்கையில் 25 ஆண்டுகால உள்நாட்டுப் போர் முழுவதும், யாழ்ப்பாணக் கோட்டை சில பகுதிகளில் பலமுறை தாக்கப்பட்டு, சுடப்பட்டு அழிக்கப்பட்டது. இதில் 1658 இல் டச்சுக்காரர்கள் கோட்டையை ஆக்கிரமித்து கைப்பற்றியமையே அது கண்ட முதல் சந்திப்பு. இந்தக் கோட்டை எத்தனையோ சீர்கேடுகளைக் கண்டிருக்கிறது, மேலும் பல நாவல்கள் இதனைபபற்றி உள்ளன.

க்ரூஸ் தேவாலயம் 1706 ஆம் ஆண்டில் டச்சுக்காரர்களால் கோட்டைக்குள் நிறுவப்பட்டது, மேலும் இது 1990 கள் வரை உறுதியாக இருந்தது. தற்போது டச்சு அரசாங்கம் இந்த தேவாலயத்தை அதன் முந்தைய பிரகாசத்திற்கு மீட்டெடுக்க முதலீடு செய்து வருகிறது.

மேலும் மரண அறிவித்தல்களுக்கு