யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்கவேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 08.

#வரலாறு #கோட்டை #யாழ்ப்பாணம் #தகவல் #லங்கா4 #history #Jaffna #Tourist #today #Lanka4
Kantharuban
6 months ago
யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்கவேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 08.

ஹம்மன்ஹெய்ல் கோட்டை

இது மிகவும் வரலாற்று போர்த்துகீசிய கோட்டைகளில் ஒன்றாகும், இது 1980 கள் வரை சிறையாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டது. இப்போது கோட்டை ஒரு ரிசார்ட் போல இயங்குகிறது, மேலும் அவை உங்களுக்கு ஒரு கலத்தில் தூங்கும் வசதியை வழங்குகிறது.

நீங்கள் இரவு நேரத்திற்கு "பூட்டப்பட்டிருக்க" விரும்பினால், நீங்கள் விரும்பும் எந்த நேரத்திலும் உங்கள் செல்லிலிருந்து வெளியேற்றப்படுவீர்கள் என்பதற்கு 100% உத்தரவாதம் இருப்பதை புரிந்துகொண்டு, இது சிறந்த இடமாக இருக்கும்.

மேலும் மரண அறிவித்தல்களுக்கு