வவுனியா மாவட்டத்தில் குளம் என முடிவடையும் ஊர்களின் பெயர்பட்டியல்

Kanimoli
1 year ago
வவுனியா மாவட்டத்தில் குளம் என முடிவடையும்  ஊர்களின் பெயர்பட்டியல்

1 அனந்தர்புளியங்குளம்

2 அரசடிகுளம்

3 அம்மிவைத்த குளம்

4 அலைக்கல்லு போட்டகுளம்

5 ஆசிகுளம்

6 ஆண்டியாபுளியங்குளம்

7 ஆறுமுகத்தான்புதுக்குளம்

8 இளமருதங்குளம்

9 இலுப்பைக்குளம்

10 இரணைஇலுப்பைகுளம்

11 இறம்பைகுளம்

12 இராமமன் கற்குளம்

13 ஈச்சங்குளம்

14 ஈறற்பெரியகுளம்

15 உக்குளாங்குளம்

16 எல்லப்பர்மருதங்குளம்

17 ஒயார்சின்னக்குளம்

18 கங்கன்குளம்

19 கள்ளிக்குளம்

20 கற்குளம்

21 கற்காரங்குளம்

22 கட்டையர் குளம்

23 கருங்காலிக்குளம்

24 கல்வீரான்குளம்

25 கல்நாட்டியகுளம்

26 கல்லாண்டகுளம்

27 கருங்காலிக்குளம்

28 கரும்பிச்சான் குளம்

29 கனகராயன் குளம்

30 கான்சுரம் குளம்

31 காயான்குளம்

32 காக்கையன்குளம்

33 காத்தார் சின்னகுளம்

34 கிறிஸ்தோகுளம்

35 குஞ்சுக்குளம்

36 குருக்கள்புதுக்குளம்

37 குறிசுட்டகுளம்

38 குருவிசுட்ட குளம்

39 கூமாங்குளம்

40 கூழாங்குளம்

41 கொந்தக்காரன்குளம்

42 கொங்கராயன்குளம் (செட்டிக்குளம்)

43 கொம்புவைத்தகுளம்

44 கோவில் புளியங்குளம்

45 கோவில்குளம்

46 கோழியகுளம்

47 கொமரசன்குளம்

48 கோவில் புதுக்குளம்

49 சமளங்குளம்

50 சாலம்பைக்குளம்

51 சாஸ்திரிகூளாங்குளம்

52 சின்னச்சிப்பிக்குளம்

53 சின்னப்பூவரசன்குளம்

54 சின்னபுதுக்குளம்

55 சிதம்பரபுரம்

56 சின்னக்குளம்

57 சூசைப்பிள்ளையார்குளம்

58 செட்டிகுளம்

59 செவிடன்குளம்

60 சேமமடுக்குளம்

61 தவசிக்குளம்

62 தச்சங்குளம்

63 தம்பனை புளியங்குளம்

64 தம்பர்சின்னக்குளம்

65 தலை வேண்டியான்பட்டி குளம்

66 தாண்டிக்குளம்

67 தரணிக்குளம்

68 தாலிக்குளம்

69 திருநாவடக்குளம்

70 துலாவரக்குளம்

71 துவரங்குளம்

72 தெற்கிலுப்பைக்குளம்

73 தேவர்குளம்

74 நாம்பன் குளம்

75 நெடுங்குளம்

76 நாகர்இலுப்பைக்குளம்

77 நித்திக்குளம்

78 நெளுக்குளம்

79 நேரியகுளம்

80 நொச்சிகுளம் ,

81 பரசன்குளம்

82 பட்டடை பிரிந்த குளம்

83 ப்ட்டாணிச்சிபுளியங்குளம்

84 பண்டாரிக்குளம்

85 பறையனாலங்குளம்

86 பன்றிக்கெய்தகுளம்

87 பனைமுறிஞ்சான் குளம்

88 பண்டியீண்டகுளம்

89 பனிசாங்குளம்

90 பயறிக்குளம்

91 பத்தினியார்மகிழங்குளம்

92 பாவற்குளம்

93 பிரமனாலங்குளம்

94 பிளித்தரித்த புளியங்குளம்

95 புதுக்குளம்

96 புதுபுலங்குளம்புளியங்குளம்

97 புதியவேலர்சின்னக்குளம்

98 புளித்தறித்த புளியாங்குளம்

99 பூவரசங்குளம்

100 புளியங்குளம்புளித்தரித்தகுளம்

101 பெரிய குளம்

102 பெரிய உலுக்குளம்

103 பெரியபுளியங்குளம்

104 பெரியார்குளம்

105 பேய்கூப்பிட்டான்குளம் ( இது அனுராதபுரம் மாவட்டமா?)

106 பேயாடி கூழான்குளம்

107 மறவன்குளம்

108 மன்னகுளம்

109 மருதங்குளம்

110 மகாமயிலங்குளம்

111 மகாரம்பைக்குளம்

112 மரக்காரன்பளை

113 மரம்முறிஞ்சான் குளம்

114 மரையடித்த பரசன்குளம் அம்மிவைத்த குளம்

115 மருதங்குளம்

116 மணியர்குளம்

117 மயிலங்குளம்

118 மதவுவைத்தகுளம்

119 மனுக்குலம்

120 மறவன்குளம்

121 மயில் முட்டை இட்ட குளம்

122 மரையடிச்சகுளம்

123 மாடுபாஞ்சான் குளம்

124 மாதர் பனிகர் மகின்குளம்

125 மாங்குளம்

126 மாடுகண்டுபோட்டகுளம்

127 மார இலுப்பைகுளம்

128 முதலியாகுளம்

129 முடவன் குளம்

130 முள்ளிக்குளம்

131 முகத்தான்குளம்

132 ராசேந்திரன்குளம்

133 வணங்குளம்

134 வன்னிவிழாங்குளம்

135 வவுனிக்குளம்

136 வண்ணான்சின்னக்குளம்

137 வாழவைத்தகுளம்

138 வாகைகட்டிய ஒலுக்குளம்

139 விளாத்திகுளம்

140 விளங்குளம்

141 விளக்கு வைத்த குளம்

142 விஞ்ஞானக்குளம்

143 வெங்கலச்செட்டிகுளம்

144 வெள்ளாங்குளம்

145 வெளிக்குளம்

146 வேப்பங்குளம்

147 வேலர் சின்னக்குளம்

148 வைரவபுளியங்குளம்

மேலும் மரண அறிவித்தல்களுக்கு