நீரிழிவு அல்லது சலரோகம் உள்ளவர்களை உறுதிப்படுத்தும் பரிசோதனை முறைகள் என்ன?

#Health #Lanka4 #ஆரோக்கியம் #லங்கா4 #அன்டனி #தேவராஜ் #அன்டனி தேவராஜ் #Antoni #Theva #Antoni Thevaraj
Mugunthan Mugunthan
8 months ago
நீரிழிவு அல்லது சலரோகம் உள்ளவர்களை உறுதிப்படுத்தும் பரிசோதனை முறைகள் என்ன?

 நீரிழிவு நோயினை உறுதி செய்யும் சோதனை முறைகள் நீரிழிவு நோயினை உறுதிசெய்வதற்கு இரத்தத்தில் உள்ள குளுக்கோஸ் அல்லது சர்க்கரையின் அளவானது அளவிடப்படுகின்றது.

 உண்ணாநிலை குருதிச் சர்க்கரை அளவு (Fasting plasma glucose) 7.0 மில்லி மோல்/லிட்டர் (126 மில்லி கிராம்/டெசிலிட்டர்)-லும் அதிகமாக அல்லது எதேச்சையான குருதிச் சர்க்கரையின் அளவு (Random plasma glucose) 11.1 மில்லி மோல்/லிட்டர் (200 மில்லி கிராம்/டெசிலிட்டர்) --லும் அதிகமாக காணப்பட்டால் ஒருவருக்கு நீரிழிவு நோய் உள்ளது என உறுதி செய்யப்படும்.

https://chat.whatsapp.com/JvgzHYTJAZY7tLCp3O0400

தகவல் மற்றும் ஆலோசனை

images/content-image/1690788545.jpg