நாம் வாழ்வில் அல்லது நாம் செய்யும் தொழிலில் நமது முன்னேற்றத்தை தடுக்கும் ஏழு தடைகள் !

lanka4at month's ago

1) வெட்கம் :- ( Shyness )
ஒரு தொழிலை செய்யும்பொழுதோ ,அல்லது ஒரு செயலைசெய்யும்பொழுதோ அதனை நம்மால் செய்ய முடியுமா ,
அதற்கு நமக்கு தகுதி இருக்கா ,அதில் தோல்வி அடைந்தால்மற்றவர்கள் கேலி செய்வார்களே என்று வெட்கப் பட்டால்முன்னேறமுடியாது

2) பயம் :- Fear 
இதனை நம்மால் செய்ய முடியுமா ,அதாவது இந்த செயலை நம்மால் செய்ய முடியுமா என பயப்படுவது

3) தாழ்வுமனப்பான்மை ? Poorself-image )
அவங்களுக்கு தைரியம் இருக்கு எனக்கு இல்லை ,அவர்களுக்கு அதற்கான தகுதி இருக்கு நமக்கு இல்லை என நம்மை நாமே  தாழ்த்திக்கொள்ளல்

4) நாளையவாதி :- ( Procrastination )
எந்த செயலையும் நாளை நாளை என தள்ளிப்போட்டுக்கொண்டே செல்லுதல் .

5) சோம்பல் :- ( Lazyness )
சோம்பல் பட்டுக்கொண்டு எந்த செயலையும் செய்யாமல் இருப்பது

6)பிற்போக்கு பழக்க வழக்கம் :- ( Negative Habits )
பிற்போக்கான எண்ணங்கள் பிற்போக்கு செயல்கள் ஆகியவற்றால் பிற்போக்கு பழக்க வழக்கங்கள்

7) எதிர்மறை எண்ணம் ( negative thoughts)

எதிர்மறை எண்ணம் நமது முன்னேற்றத்திற்கு மாபெரும் எதிரி என்பது தெரிந்தும், அதை களையும் வழி தெரியாமல் பலரும் திண்டாடுகிறோம். எதிர்மறை எண்ணம்,எதிர்மறை  பழக்க வழக்கங்கள் ஆகியவற்றை தூக்கி எறிய வேண்டும்