வரலாற்றில் ஓர் ஏடு. சுவிஸ் சூரிச்சில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதல் இந்து ஆலயம்

kaniat month's ago

சூரிச் அடில்ஸ்வில் ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணியம் முருகப்பெருமானின் திருவுருவம் படம் வைத்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட தினம் .